Administració de finques

SERVEIS

Administració de finques


Tota la gestió referent a la propietat horitzontal:

 • Assistència davant els problemes comunitaris
 • Redacció d’actes
 • Proveïment d’una sala de reunions
 • Relació periòdica amb veïns i presidents
 • Comptabilitat, previsions de despeses i seguiment pressupostari
 • Possibilitat d’oferir qualsevol servei independent: advocat, arquitecte, fiscalitat, etc.
 • Vetlla per la bona convivència entre veïns
 • Relació constant amb els propietaris per solucionar les incidències que sorgeixin
 • Petició de pressupostos per a les possibles millores del patrimoni
 • Control i vetlla pel compliment dels estatuts per part dels copropietaris i usuaris de les diferents unitats immobiliàries
 • Lliurament de les convocatòries de la junta en sessions ordinàries i extraordinàries
 • Assistència a les reunions ordinàries de la junta, en horari d’oficina i d’inici entre les 9.00 i les 19.00 hores
 • Realització i presentació d’un tancament anual on es reflecteixin les despeses comunitàries amb la confecció del balanç de la comunitat, així com un pressupost per a l’exercici de l’any vinent
 • Realització de les trameses de cobrament
 • Control dels comptes amb seguiment de conformitats bancàries
 • Gestió dels morosos de la comunitat
 • Pagament d’impostos i tributs

En l’aspecte del manteniment:

 • Supervisió de la neteja, proveïment de productes i gestió burocràtica del personal
 • Supervisió de les revisions de l’ascensor (realitzades per una empresa especialitzada)
 • Supervisió de les revisions del sistema de calefacció i aigua calenta
 • Control del proveïment de combustible, com ara gasoil, buscant sempre el millor preu
 • Revisions i reposicions periòdiques dels consumibles elèctrics
 • Visites periòdiques per tal de mantenir la propietat en les millors condicions
 • Recull periòdic de lectures de calefacció i aigua calenta
 • Control i seguiment de les possibles obres
 • Coordinació i seguiment dels industrials per a les reparacions ordinàries i extraordinàries de caràcter comunitari
 • Telèfon d’emergències fora de l’horari d’oficina
 • Telèfons dels industrials en cas d’urgència